Podatki w wynajmie. Wynajem w małżeństwie.

Wynajem w małżeństwie nieco się komplikuje. Możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami: małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości, nieruchomość należy do jednego ze współmałżonków.

Wynajem nieruchomości wspólnej

Jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku, małżonkowie powinni po połowie rozliczać dochody z tego tytułu. Po złożeniu oświadczenia w urzędzie skarbowym cały dochód może rozliczać jeden z nich.

Małżonkowie mogą wynajmować nieruchomości wspólnie posiadane na innych zasadach, choć jeśli nie wybiorą odrębnych zasad, to będą opodatkowani tak, jak zwykli współwłaściciele (rzeczy stanowiące wspólność majątkową małżeńską po 50%). Mogą także dochody z nieruchomości wspólnej opodatkować u jednego ze współmałżonków. Konieczne jest wtedy złożenie pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego pismo takie mogłoby wyglądać następująco:


			
								Wrocław, 14 stycznia 2013 r.

																		
Igrek Iksiński
Ul. Trzebnicka 12/15
51-112 Wrocław
NIP 000-000-00-00
							Naczelnik
							Urzędu Skarbowego
							Wrocław-Psie-Pole
							
							

	Zgodnie z art.12 ust.6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osób fizycznych w roku 2013 oświadczamy, że dochody z wynajmu przedmiotów 
stanowiących naszą współwłasność, w szczególności z wynajmu nieruchomości położonej 
we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 1c, będzie opodatkowana w całości u Zety Iksińskiej.

	
	
Podpis żony				Podpis męża
			
			

Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w takim oświadczeniu, obowiązuje tylko w jednym roku podatkowym. Co roku trzeba składać oświadczenie na dany rok podatkowy. W przypadku kontynuacji wynajmu oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia wynajmu w roku podatkowym oświadczenie składa się: w opodatkowaniu na zasadach ogólnych najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z wynajmu w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy; w opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od tego, czy podatnik ten ryczał zapłacił, czy też nie).

Wynajem nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka

Gdy przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków, np. składniki majątku otrzymane w wyniku dziedziczenia, nie mamy wówczas do czynienia ze współwłasnością. W takiej sytuacji nie ma obowiązku składania oświadczenia o opodatkowaniu dochodów przez jednego z małżonków. Dochody z wynajmu opodatkowuje ten małąonek do którego należy przedmiot wynajmu, np. mieszkanie. Natomiast ewentualne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składa wyłącznie ten małżonek, do którego majątku przedmiot najmu należy. Podstawa prawna: Art. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Podobne poradniki dla właściciela nieruchomości

Wynajem. Ciężki kawałek chleba.
Pułapki w umowach najmu.
Kompleksowa obsługa wynajmu.
Gwarancja wysokiej jakości. Odbyte szkolenia.
Jakie są perspektywy na rynku wynajmu.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Oddanie w najem nieruchomości.
Jakie dokumenty należy przynieść do pośrednika? Sprzedaż nieruchomości.
Copyright © 2012 Seweryn Bereźnicki
Powered by w-chmurze.com